Privacy

— Please find the English version below —

PRIVACYVERKLARING

Laatste aanpassing: 27 mei 2021

Somention B.V., gevestigd aan Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Somention B.V.
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
085 8 769 550
Marelle van Houdt is de contactpersoon inzake privacy van Somention B.V. Zij is te bereiken via legal@somention.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Somention B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via legal@somention.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Somention B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Somention B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Somention B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 5 jaar voor de hierboven genoemde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Somention B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Somention B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Somention B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Somention B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar legal@somention.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Somention B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Somention B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via legal@somention.com

PRIVACY POLICY

Last moficiation: 27 may 2021

Somention B.V., located at Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam,
is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

Somention B.V.
Station square 45
3013 AK Rotterdam
085 8 769 550
Marelle van Houdt is the contact person for the privacy of Somention B.V.
She can be reached at legal@somention.com.

Personal data that we process

Somention B.V. processes your personal data because you use our services and/or because you provide us with this data yourself.

Below you will find an overview of the personal data that we process:

– First and last name
– Address information
– Phone number
– E-mail address
– IP address
– Information about your activities on our website
– Internet browser and device type

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent any child’s data being collected without parental consent. If you believe that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at legal@somention.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Somention B.V. processes your personal data for the following purposes:
– To be able to call or e-mail you if this is necessary in order to carry out our services
– Somention B.V. also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that is required for our tax return.

How long we keep personal data

Somention B.V. does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which the data is collected. We use a retention period of a maximum of 5 years for the above-mentioned personal data.

Sharing personal data with third parties

Somention B.V. does not sell your data to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or if needed to comply with a legal obligation. We conclude a processing agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Somention B.V. remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, that we use

Somention B.V. only uses technical and functional cookies. As well as analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit the website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remembers your preferred settings. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also erase all information that was previously stored via the settings of your browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, modify or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Somention B.V. You also have the right to data portability, meaning that you can submit a request to us to send your personal data that we have available in a computer file to you or another organization as instructed by you.

You can send a request for access, modification, deletion, data transfer of your personal data, request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to legal@somention.com.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity along with the request. This includes your passport photo, MRZ (machine readable zone: the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) in black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Somention B.V. would you also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

How we protect personal data

Somention B.V. takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact legal@somention.com.