Privacy

— Please find the English version below —

Privacyverklaring voor opdrachtgevers

Laatste aanpassing: 22 november 2021

 

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken we persoonsgegevens van de medewerkers van de opdrachtgevers (hierna: de persoonsgegevens van opdrachtgevers). In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en voor welk doel.

 

Somention B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers. Daarbij houden we ons aan de relevante wet- en regelgeving.

 

Contactgegevens:

Somention B.V.
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
085 – 8 769 550

 

Functionaris gegevensbescherming:

Marelle van Houdt

legal@somention.com

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Somention verwerkt de persoonsgegevens van de medewerkers werkzaam bij of handelend in naam van haar opdrachtgever. Het gaat met name om medewerkers waarmee zakelijke contacten worden onderhouden of op andere wijze contact wordt onderhouden in het kader van de opdracht.

 

Met het aangaan van een zakelijke relatie, startend vanaf het aanvragen van informatie tot en met de contacten in de uitvoering van opdrachten, leggen we de contactgegevens van de contactpersoon vast. Dit betreft de naam, de functietitel, het e-mailadres en het direct (mobiel) telefoonnummer.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Somention verwerkt de persoonsgegevens van opdrachtgever op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Ook de verwerkingen ter voorbereiding van een overeenkomst vallen hieronder. Somention verwerkt daarnaast ook gegevens vanuit haar gerechtvaardigde belangen als commerciële partij.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Somention bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Somention zal voldoen aan haar wettelijke plicht om gegevens te bewaren. Voor zover het fiscale gegevens betreft, geldt een bewaartermijn van zeven jaar. Voor andere persoonsgegevens hanteert Somention een bewaartermijn van maximaal vijf jaar.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Somention verkoopt de persoonsgegevens van opdrachtgever niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Somention een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Somention blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Somention Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover Somention beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar legal@somention.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Somention neemt de bescherming van persoonsgegevens van opdrachtgever serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarbij let Somention er met name op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat de toegang tot haar systemen te allen tijde voldoende is afgeschermd.

 

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via legal@somention.com.

 

HOE U EEN KLACHT KUNT INDIENEN

Als Somention persoonsgegevens van u verwerkt en u bent ontevreden over deze privacyverklaring of de wijze waarop Somention met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Somention behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. We passen deze verklaring aan als er wijzigingen zijn in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Somention adviseert u regelmatig te controleren of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

PRIVACY STATEMENT for clients of Somention

Last revised: 22 November, 2021

 

In performing our work we process personal data of employees of our clients (‘Clients’ personal data’). In this Privacy Statement we explain what personal data we process and for what purposes.

 

Somention B.V. is responsible for processing Clients’ personal data. We do so in compliance with the relevant laws and regulations.

 

Contact details:

Somention B.V.

Stationsplein 45

3013 AK Rotterdam, the Netherlands

+31 (0)85 8 769 550

 

Data protection officer:

Marelle van Houdt

legal@somention.com

 

PERSONAL DATA WE PROCESS

Somention processes the personal data of employees working for or acting in the name of its Client, in particular employees with whom we maintain business contacts or otherwise have contact for the purposes of the contract.

 

When entering into a business relationship, starting with the request for information all the way to having contact during the performance of the contract, we record the contact details of the contact person. These details are the name, job title, e-mail address and direct (mobile) phone number.

 

THE PURPOSE AND BASIS FOR OUR PROCESSING OF PERSONAL DATA

Somention processes Clients’ personal data on the basis of the performance of the contract. This includes processing data in preparing a contract. Somention also processes data as part of its legitimate interests as a commercial party.

 

HOW LONG WE STORE PERSONAL DATA

Somention does not store personal data for longer than is strictly necessary. Somention will comply with its statutory obligations to store data. Insofar as this is tax-related data, there is a retention period of seven years. For other personal data, Somention applies a retention period of a maximum of five years.

 

SHARING PERSONAL DATA WITH THIRD PARTIES

Somention does not sell Clients’ personal data to third parties and will only supply it insofar as necessary for the performance of our contract with the Client or to comply with any statutory obligation.

 

Somention enters into processing contracts with companies that will process your data to ensure that your data is treated with the same level of security and confidentiality. Somention remains responsible for this processing.

 

RIGHT TO ACCESS, RECTIFY AND ERASE PERSONAL DATA

You have the right to access, rectify and / or erase your personal data. You also have the right to withdraw any consent for the processing of your personal data or to object to the processing of the data by Somention, and you also have the right to data portability. This means that you can ask Somention to transmit your personal data that we keep in a computer file to you or to any organisation that you specify.

 

To request to access, rectify, erase or transmit your personal data or to withdraw your consent or to object to the processing of your personal data, you should send an e-mail to legal@somention.com.

 

So that we can be satisfied that the request is made by you yourself, please attach a copy of your proof of identity to this request. Your passport photo, MRZ (machine readable zone, the bar code with numbers at the bottom of your passport), passport number and citizen service number (BSN) should be blacked out to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, and in any event within four weeks.

 

HOW WE SECURE PERSONAL DATA

Somention takes the issue of protecting Clients’ personal data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, undesired disclosure, and unauthorised alteration. In particular, Somention makes sure that your data does not come into the possession of other parties and that access to its systems is at all times adequately protected.

 

If you feel that your data is not properly protected or there are any signs of misuse, please send an e-mail to legal@somention.com.

 

HOW TO COMPLAIN

If Somention processes your personal data and you are dissatisfied with this Privacy Statement or the way in which Somention handles your data, you may submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

ALTERATIONS TO THIS PRIVACY STATEMENT

Somention reserves the right to alter this Privacy Statement. Notification of any alteration will be given on this page. We will alter this Privacy Statement if we make any changes to the way in which we process personal data. Somention advises you to check at regular intervals for any alterations that may have been made.