Privacy

Privacyverklaring voor opdrachtgevers

Laatste aanpassing: 22 november 2021

 

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken we persoonsgegevens van de medewerkers van de opdrachtgevers (hierna: de persoonsgegevens van opdrachtgevers). In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en voor welk doel.

 

Somention B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers. Daarbij houden we ons aan de relevante wet- en regelgeving.

 

Contactgegevens

Somention B.V.
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
085 – 8 769 550

 

Functionaris gegevensbescherming

Marelle van Houdt

legal@somention.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Somention verwerkt de persoonsgegevens van de medewerkers werkzaam bij of handelend in naam van haar opdrachtgever. Het gaat met name om medewerkers waarmee zakelijke contacten worden onderhouden of op andere wijze contact wordt onderhouden in het kader van de opdracht.

 

Met het aangaan van een zakelijke relatie, startend vanaf het aanvragen van informatie tot en met de contacten in de uitvoering van opdrachten, leggen we de contactgegevens van de contactpersoon vast. Dit betreft de naam, de functietitel, het e-mailadres en het direct (mobiel) telefoonnummer.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Somention verwerkt de persoonsgegevens van opdrachtgever op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Ook de verwerkingen ter voorbereiding van een overeenkomst vallen hieronder. Somention verwerkt daarnaast ook gegevens vanuit haar gerechtvaardigde belangen als commerciële partij.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Somention bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Somention zal voldoen aan haar wettelijke plicht om gegevens te bewaren. Voor zover het fiscale gegevens betreft, geldt een bewaartermijn van zeven jaar. Voor andere persoonsgegevens hanteert Somention een bewaartermijn van maximaal vijf jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Somention verkoopt de persoonsgegevens van opdrachtgever niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Somention een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Somention blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Somention Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover Somention beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar legal@somention.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Somention neemt de bescherming van persoonsgegevens van opdrachtgever serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarbij let Somention er met name op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat de toegang tot haar systemen te allen tijde voldoende is afgeschermd.

 

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via legal@somention.com.

 

Hoe u een klacht kunt indienen

Als Somention persoonsgegevens van u verwerkt en u bent ontevreden over deze privacyverklaring of de wijze waarop Somention met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Somention behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. We passen deze verklaring aan als er wijzigingen zijn in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Somention adviseert u regelmatig te controleren of er aanpassingen zijn doorgevoerd.